:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 26

26 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีระเบียบวาระทั้งสิ้น 6 วาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (เมื่อการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565)
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
5.1 เรื่อง การขออนุมัติโอนใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
5.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
5.3 เรื่อง การขอความเห็นชอบเข้าไปศึกษาวิจัยทางวิชาการในเขตป่า สงวนแห่งชาติ (บริษัท ที.ไอ.ซี. 1991 จำกัด)
5.4. ข้อราชการอื่นที่สำคัญ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร