:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านเลขที่ ๘๔ ถึงสายบ้านเลขที่ ๒๕ บ้านนิคมเขต ๑๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุญนาคพัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ยกระดับการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายอัสกร โพธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

9 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร