:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนาที่เจ้าหน้าที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติร่วมกัน คือ หลัก SERVICE MIND ได้แก่

V = Value การบริการให้มีคุณค่า

คือ ต้องทำให้ประชาชนพึงพอใจในการบริการ และปรารถนาจะกลับมาใช้บริการเราอีก ทำให้องค์กรมีคุณค่าในสายตาของผู้รับบริการ

I = Impression สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ

คือ เอาใจใส่ผู้รับบริการตั้งแต่การเข้ารับบริการ จนกระทั่งเสร็จสิ้นการบริการ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ แสดงถึงความมีจิตใจในการบริการ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

C = Courtesy ความอ่อนน้อมถ่อมตน

คือ ทำให้ผู้ที่พบเห็นรวมถึงผู้ใช้บริการ ทราบถึงการมีใจรักงานบริการ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ วางตัวให้เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อนร่วมงาน

E = Endurance ความอดทน

คือ ผู้ให้บริการต้องควบคุมอารมณ์ มีสติ แก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว