:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1. ด้านกายภาพ

          1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านหมาก  หมู่ที่  3  ตำบลบุญนาคพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  ไปทางทิศเหนือประมาณ    18    กิโลเมตร   อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปาง  ประมาณ 18  กิโลเมตร  ตำบลบุญนาคพัฒนา    มีเนื้อที่ประมาณ    63.39    ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  39,624  ไร่    

 

 

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

          (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง)

                    ตั้งอยู่ที่  บ้านหมาก  หมู่ที่  3  ตำบลบุญนาคพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

-  โทรศัพท์  054 – 824 – 576  ,  084 – 378 – 2251   

-  โทรสาร  054 – 824 – 576  ต่อ 11

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม บางส่วนมีลักษณะเป็นภูเขา    มีแม่น้ำสำคัญที่ไหล่ผ่าน ได้แก่ แม่น้ำวัง

มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยงานราชการ  เทศบาล  และอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

     ทิศเหนือ          ติดต่อกับ       ตำบลบ้านแลง   อำเภอเมืองลำปาง  และตำบลบ้านสา   อำเภอแจ้ห่ม   จังหวัดลำปาง

     ทิศใต้              ติดต่อกับ       ตำบลทุ่งฝาย  และตำบลบ้านเสด็จ   อำเภอเมืองลำปาง

     ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ      ตำบลบ้านเสด็จ    และตำบลบ้านแลง   อำเภอเมืองลำปาง

     ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ      ตำบลนิคมพัฒนา    อำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง

 

          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น  แบ่งได้ 3 ฤดูกาล

          ฤดูร้อน           กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม

          ฤดูฝน             กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม

          ฤดูหนาว          กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนและต่ำสุดในเดือนมกราคม  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  37 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 14 องศาเซลเซียส

 

          1.4  ลักษณะดิน

                   ตำบลบุญนาคพัฒนามีลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

 

          1.5  ลักษณะแหล่งน้ำ

                   1) ประเภทอ่างเก็บน้ำ สระ หนองน้ำ ห้วย ได้แก่

                             -  ห้วยระยอง ห้วยอ้อ ห้วยชาญ (บ้านบุญนาค ม.1)

                             -  สระเก็บน้ำห้วยน้ำโจ๋น (บ้านหมาก ม.3)

                             -  ห้วยป่าคา ห้วยทราย ห้วยร่องลี่ (บ้านหัววัง ม.4)

                             -  สระเก็บน้ำหนองหลง (บ้านวังเลียบ ม.5)

                             -  สระเก็บน้ำห้วยก๋า ห้วยก๋า ห้วยท่าเรือ (บ้านนิคม เขต 15 ม.6)

                             -  สระเก็บน้ำหมู่บ้าน สระเก็บน้ำหนองเมา  ห้วยศาลา (บ้านนิคมเขต 16 ม.7)

                             -  ห้วยผาตัน  ห้วยกว๋าว  (บ้านนิคมเขต 17 ม.8)

                             -  สระเก็บน้ำหมู่บ้าน  ห้วยแหว่งเหนือ ห้วยแหว่งใต้ (บ้านใหม่รัตนาคม ม.9)

 

                   2) ประเภทลำน้ำ ได้แก่

                             -  ลำน้ำแม่วัง ผ่านบ้านบุญนาค ม.1 , บ้านแลง ม.2 , บ้านหมาก ม.3 , บ้านหัววัง ม.4,  บ้านวังเลียบ ม.5, บ้านนิคมเขต 17 ม.8

                   3) ประเภทคลองชลประทาน

                             - คลองชลประทานสายใหญ่ ผ่านบ้านบุญนาค ม.1 , บ้านแลง ม.2 , บ้านหมาก ม.3 , บ้านวังเลียบ ม.5 , บ้านนิคมเขต 17 ม.8

                             - คลองชลประทานแม่วังฝั่งขวา ผ่านบ้านแลง ม.2 , บ้านหมาก ม.3 , บ้านหัววัง ม.4 ,   บ้านใหม่รัตนาคม ม.9

                            

          1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้

ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือป่าไม้ตามธรรมชาติและป่าชุมชน  โดยสภาพป่าเป็นป่าผสมหลายชนิด  ประกอบด้วยป่าเต็งรัง  ป่าเบญจพรรณ  พรรณไม้โดยทั่วไปประกอบด้วยไม้ เต็ง  สัก มะค่า ประดู่  แดง เหียง แงะ กระบก

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง       

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา  แบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลบุญนาคพัฒนาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน

ประกอบด้วย

                    หมู่ที่  1  บ้านบุญนาค

                    หมู่ที่  2 บ้านแลง

                    หมู่ที่  3  บ้านหมาก

                    หมู่ที่  4  บ้านหัววัง

                    หมู่ที่  5  บ้านวังเลียบ

                    หมู่ที่  6  บ้านนิคมเขต 15

                    หมู่ที่  7  บ้านนิคมเขต 16

                    หมู่ที่  8  บ้านนิคมเขต 17

                    หมู่ที่  9  บ้านใหม่รัตนาคม

2.2  การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนามี  1  เขตการเลือกตั้ง

9  หน่วยเลือกตั้ง  ประกอบด้วย

หน่วยเลือกตั้งที่  1  บ้านบุญนาค      หมู่ที่  1

หน่วยเลือกตั้งที่  2  บ้านแลง           หมู่ที่  2

หน่วยเลือกตั้งที่  3  บ้านหมาก         หมู่ที่  3

หน่วยเลือกตั้งที่  4  บ้านหัววัง          หมู่ที่  4

หน่วยเลือกตั้งที่  5  บ้านวังเลียบ       หมู่ที่  5

หน่วยเลือกตั้งที่  6  บ้านนิคมเขต 15  หมู่ที่  6

หน่วยเลือกตั้งที่  7  บ้านนิคมเขต 16  หมู่ที่  7

หน่วยเลือกตั้งที่  8  บ้านนิคมเขต 17  หมู่ที่  8

หน่วยเลือกตั้งที่  9  บ้านใหม่รัตนาคม  หมู่ที่  9

 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2564) 

                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                  4,046    คน

                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล           4,046    คน

                   จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2556)

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.  2,988  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,017  คน  คิดเป็นร้อยละ  74.38 

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. 2,995 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,013  คน  คิดเป็นร้อยละ  74.63

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ปัจจุบัน (พ.ศ.2564)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ชาย

หญิง

รวม

1

บุญนาค

324

339

663

2

แลง

271

312

583

3

หมาก

378

430

808

4

หัววัง

201

247

448

5

วังเลียบ

209

224

433

6

นิคมเขต 15

69

66

135

7

นิคมเขต 16

151

150

301

8

นิคมเขต 17

160

140

300

9

ใหม่รัตนาคม

191

184

375

รวมทั้งหมด

1,954

2,092

4,046

 

3. ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนหลังคาเรือน

(หลัง)

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

1

บุญนาค

416

407

823

364

นายเรืองสวัสดิ์  มะโนสกุล

2

แลง

319

354

673

270

นายชอบ  โสมอำพัน

3

หมาก

458

499

957

404

นายพิษณุ  พรมสาย

4

หัววัง

233

275

508

187

นายบุญธวัช  พรมพัง

5

วังเลียบ

244

253

497

189

นายสงกรานต์  กันทะวงค์

6

นิคมเขต 15

88

85

173

63

นายวิเชียร  ดอยลอม

7

นิคมเขต 16

187

183

370

173

นายมานัส  จอนดอน

8

นิคมเขต 17

199

174

373

179

นางสาววรวรรณ  ลูนศิริ

9

ใหม่รัตนาคม

243

212

454

183

นายสมคิด  กันทะตั๋น

รวมทั้งหมด

2,387

2,442

4,829

2,012

 

           * ข้อมูล ณ  เดือน สิงหาคม 2564  (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)

 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ช่วงอายุ

ชาย

(ชาย)

หญิง

(หญิง)

รวม

(คน)

น้อยกว่า 1ปี - 10 ปี

213

188

401

11 – 20 ปี

264

205

469

21 – 30 ปี

329

312

641

31 – 40 ปี

337

339

676

41 – 50 ปี

374

362

736

51 – 60 ปี

409

468

877

60 ปีขึ้นไป

498

593

1,091

รวมทั้งหมด

2,387

2,442

4829

 

4. สภาพทางสังคม

1. การศึกษา

                   - โรงเรียนประถมศึกษา                                           2        แห่ง

              - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                     1        แห่ง

              - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ของรัฐบาล)                                 1        แห่ง

              - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)         9        แห่ง

              - หอกระจายข่าว                                                  9        แห่ง

  

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-วัด                                                                     6        แห่ง

-โบสถ์                                                                  1        แห่ง

3. การสาธารณสุข

- สถานพยาบาล(คลินิก)                                                1        แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                       100    %    

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      - สถานีตำรวจชุมชน (สภ.บ้านเสด็จ)                                 1        แห่ง

5.  หน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

         - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา                      กระทรวงมหาดไทย

     - โรงเรียนบ้านบุญนาค และบ้านหมากหัววัง                             กระทรวงศึกษาธิการ  

     - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบุญนาคพัฒนา                                กระทรวงศึกษาธิการ

     - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     - โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กกิ่วลม                                   กระทรวงพลังงาน

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววังและบ้านนิคมเขต 16    กระทรวงสาธารณสุข

     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุญนาคพัฒนา                                 กระทรวงมหาดไทย

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม

ตำบลบุญนาคพัฒนา  มีการคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์ มีถนนสายหลักในการ

คมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและระหว่างหมู่บ้านในตำบล คือ

                   - ทางสายหลักในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ลาดยางแอสฟัลต์ หมู่ 1,2,3,4,5,7,9,และถนนลูกรังผ่านตามหมู่บ้าน หมู่ 6,8 ดังนี้

                    นอกจากนี้ยังมีถนน ที่แยกจากถนนสายหลักผ่านในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,   และถนนลูกรัง

               2. การโทรคมนาคม

     - มีเสาสัญญาณโทรศัพท์                                                     3     แห่ง

               3. การไฟฟ้า

     - ตำบลบุญนาคพัฒนามีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน

               4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

     - แม่น้ำ,ลำน้ำ,ลำห้วย                                                     14      แห่ง

     - บึง,หนอง,สระน้ำ                                                           6      แห่ง

5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     - ระบบประปา                                                             9        แห่ง

 

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร 

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  ถั่วเหลือง  สับปะรด  อ้อย  ดังนี้

-  อาชีพเกษตรกรรม      ร้อยละ       70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด        

-  อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ       13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ        8  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพค้าขาย            ร้อยละ        9  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

6.2 การปศุศัตว์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  แพะ

 

6.3 การบริการ

โรงแรม                     -         แห่ง

ร้านอาหาร                 11      แห่ง

โรงภาพยนตร์              -         แห่ง

สถานีขนส่ง                -         แห่ง

ร้านเกมส์                   3        แห่ง

 

6.4 การท่องเที่ยว

                   ในองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนามีแหล่งท่องเที่ยว คือ วัดพุทธสันติวิเวก  ตั้งอยู่บ้านนิคมเขต 16  ม.7 

 

6.5 อุตสาหกรรม

-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   9   แห่ง

 

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ร้านบริการอินเตอร์เน็ต    1        แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน        12      แห่ง

ฟาร์มหมู                   6        แห่ง     (ปั๊มหลอด)

โรงน้ำดื่ม                   2        แห่ง     ตลาดสด                     4      แห่ง

ร้านค้าต่างๆ               53      แห่ง     ร้านซ่อมรถ                  7      แห่ง

ร้านเสริมสวย              8        แห่ง     โรงทำตะเกียบ               2      แห่ง

ตู้เติมเงิน                   2        แห่ง

ตลาดบ้านบุญนาค  หมู่ที่ 1

 

ตลาดบ้านแลง หมู่ที่ 2