:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576

ความเป็นมา

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

 

สถานที่ตั้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 หมู่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0-5482-4576 เว็บไซต์ : www.boonnakpattana.go.th  อีเมล์ :  boonnak3@gmail.com   จ.ลำปาง ครอบคลุมเนื้อที่ 63.39 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ39,624 ไร่ (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบสี่ไร่)ลักษณะภูมิประเทศเป็นราบลุ่ม บางส่วนเป็นภูเขา มีแม่น้ำวังไหลผ่าน การคมนาคมค่อนข้างสะดวกเนื่องจากตั้งอยู่ติดถนนสายลำปาง-งาว ทั้งพื้นที่อยู่ในเขตชนบททำให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี จากระบบชลประทานของเขื่อนกิ่วลม

 

คณะผู้บริหาร

      คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ประกอบด้วย

      1. นายอัสกร           โพธิ             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

      2. นายนิติพงศ์        ฉันทสิริสิทธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

      3. นางแสงจันทร์      อธิยะ           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

      4. นายจักรพรรณ     ทำขานะ        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

 

สมาชิกสภาฯ

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ประกอบด้วย

      1. นายณรงค์     ตุ้ยสืบ       ประธานสภาฯ

      2. นางพรสุดา   จันทร์สืบ    รองประธานสภาฯ

      3. นางกมลลักษณ์   วงศ์เลอวุฒิ      เลขาสภาฯ

      4. นายณรงค์ชัย  ลินดวง        ส.อบต. หมู่ 1

      5. นายชวน        พรมแต่ง       ส.อบต. หมู่ 2

      6. นายภิรมย์      ชัยเจริญ       ส.อบต. หมู่ 4

      7. นายสุพล        แซ่กัว          ส.อบต. หมู่ 5

      8. นายภาคภูมิ     สุรภัทร        ส.อบต. หมู่ 6

      9. นายสุรเดช       ตามเพียร     ส.อบต. หมู่ 7

      10. นายกิตติศักดิ์   กาพัง         ส.อบต. หมู่ 8

 

อัตรากำลัง

      องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จำนวน 31 อัตรา โดยแบ่งการบริหารตามกลุ่มภารกิจเป็น 4 ส่วนงานดังนี้

      1.สำนักงานปลัด       อัตรากำลัง  20  อัตรา

      2.กองคลัง              อัตรากำลัง   6    อัตรา

      3.กองช่าง              อัตรากำลัง   4    อัตรา

      4.หน่วยตรวจสอบภายใน     อัตรากำลัง   1    อัตรา

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

      องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ราษฎร 2,004 หลังคาเรือน ได้แก่ 

      หมู่ที่ บ้านบุญนาค

      หมู่ที่ บ้านแลง

      หมู่ที่ บ้านหมาก

      หมู่ที่ บ้านหัววัง

      หมู่ที่ บ้านวังเลียบ

      หมู่ที่ บ้านนิคม เขต 15

      หมู่ที่ บ้านนิคม เขต 16

      หมู่ที่ บ้านนิคม เขต 17

      หมู่ที่ บ้านใหม่รัตนาคม

 

ส่วนราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

      1.กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 แห่ง คือ 

         - โรงเรียนบ้านบุญนาค       โทร.0-5426-0158

         - โรงเรียนบ้านหมากหัววัง   โทร.0-5424-7496

         - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุญนาคพัฒนา

      2.กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง คือ

         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัววัง

         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต 16

      3.กระทรวงพลังงาน จำนวน 1 แห่ง คือ

         - โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กกิ่วลม

      4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง คือ

         - ศูนย์การบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

ด้านองค์กรทางศาสนา มีดังนี้

      1. วัด จำนวน 6 วัด ได้แก่

         - วัดบ้านบุญนาค           หมู่ที่ 1

         - วัดบ้านแลง                หมู่ที่ 2

         - วัดบ้านหมาก              หมู่ที่ 3

         - วัดบ้านหัววัง               หมู่ที่ 4

         - วัดบ้านพุทธสันติวิเวก  หมู่ที่ 7

         - วัดบ้านใหม่รัตนาคม    หมู่ที่ 9

 

กลุ่มทางเศรษฐกิจ มีดังนี้

      1.กลุ่มดอกไม้จากใบสับปะรด

      2.กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

      3.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

      4.กลุ่มหญ้าคา

      5.กลุ่มหมวกคาวบอยยางพาพรา

      6.กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

      7.กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

      8.กลุ่มสานตะกร้า

      9.กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว

     10.กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

     11.กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง

     12.กลุ่มทำแหนม