:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576
สมาชิกสภาตำบล
นายณรงค์ ตุ้ยสืบ
ประธานสภา อบต.บุญนาคพัฒนา
.
นางพรสุดา จันทร์สืบ
รองประธานสภา อบต.บุญนาคพัฒนา
.
นายณรงค์ชัย ลินดวง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
.
นางชวน พรมแต่ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
.
นายภิรมย์ ชัยเจริญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
.
นายสุพล แซ่กัว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
.
นายภาคภูมิ สุรภัทร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
.
นายสุรเดช ตามเพียร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
.
นายกิตติศักดิ์ กาพัง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
.