:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางกมลลักษณ์ วงศ์เลอวุฒิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
น.ส.วาสิตา คุณธาราภรณ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ