:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576
สำนักปลัด
นางกมลลักษณ์ วงศ์เลอวุฒิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
จ่าเอกพิทักษ์ แสงยืน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวระวีวรรณ วุฒิไชยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสินีนาฏ มะโนสกุล
ครู ค.ศ.2
นางเพ็ญศรี เทพฝั้น
ครู ค.ศ.1
นายวันอาสาฬ ทัศนันท์
นิติกรปฏิบัติการ
นายนรินทร์ แก้วร่วมวงศ์
นักทรัพยากรบุุคคลปฏิบัติการ
นางสาวชไมพร วังงอน
นีกวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางรัตนา ระวังภัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพิทักพงษ์ เต็มพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวณัฐธิณี แสงศรีจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวอรทัย คำมาต๊ะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสุกัญญา เทพฝั้น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัญชัน เครือใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอรรณพ เกตุบุตร
นักการภารโรง
นายศุภชัย ธิบุตร
ยาม