:
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-824576
สำนักปลัด
นางกมลลักษณ์ วงศ์เลอวุฒิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
นางจรัสศรี สุขป้อม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประวิทย์ หายักวงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวระวีวรรณ วุฒิไชยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสินีนาฏ มะโนสกุล
ครู ค.ศ.2
นางเพ็ญศรี เทพฝั้น
ครู ค.ศ.1
นายวันอาสาฬ ทัศนันท์
นิติกรปฏิบัติการ
นายนรินทร์ แก้วร่วมวงศ์
นักทรัพยากรบุุคคลปฏิบัติการ
นางรัตนา ระวังภัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพิทักพงษ์ เต็มพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายสุรศักดิ์ ต๊ะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวพัชรินทร์ อุทธาเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสุกัญญา เทพฝั้น
ผู้ดูแลเด็ก
นายอรรณพ เกตุบุตร
นักการภารโรง
นายศุภชัย ธิบุตร
ยาม